Register partnerov verejného sektora

Potrebujete zapísať Vašu firmu do Registra partnerov verejného sektora? Naša advokátska kancelária vykonáva činnosť oprávnenej osoby pre zápis do RPVS.

Všetky spoločnosti, ktoré chcú obchodovať s verejným sektorom, čerpať dotácie, finančné prostriedky alebo kupovať majetok či práva od obce, mesta štátu v objeme vyššom ako 100-tisíc eur, alebo v prípade opakovaného plnenia 250-tisíc eur, musia byť zapísané v Registri partnerov verejného sektora. Uvedenú povinnosť zaviedol zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon) účinný od 1. februára 2017.

Oprávnená osoba (advokát) vykonáva v rámci registračného konania všetky úkony (prvozápis, zmena, výmaz) a zároveň zodpovedá za správnosť a úplnosť registrovaných údajov. Naša kancelária má zároveň uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu až do výšky 1.500.000 €.

Účelom registra je odhalenie riadiacej a vlastníckej štruktúry spoločností obchodujúcich s verejným sektorom ( zápis tzv. konečných užívateľov výhod). Za správnosť zapísaných údajov znáša zodpovednosť nielen samotný účastník obchodu s verejným sektorom (partner verejného sektora), ale aj jeho štatutárny orgán a oprávnená osoba (advokát), ktorá uskutočňuje zápis do registra.

Aké sankcie vás môžu postretnúť v prípade uvedenia nepravdivých údajov do registra alebo neuskutočnenia zápisu partnerov do registra

Kto je partner verejného sektora: