Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní právnych služieb osobné údaje v rámci advokátskej kancelárie ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠEDOVÁ s. r. o. so sídlom: Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, IČO: 52981436 (ďalej len „My“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás kontaktovať telefonicky na +421 948 220 534, e-mailom na margareta@sedova.sk alebo poštou na adrese nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov („GDPR”), ktoré upravuje aj vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácii (§ 18), ako aj ďalšími predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou („SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na https://www.sak.sk/blox/cms/sk/sak/doc/224

 

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie;
 • plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a
 • chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Účely spracúvania Primárny právny základ Súvisiace predpisy
Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb) Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR Zákon o advokácii, Advokátsky poriadok, Občiansky zákonník a Obchodný zákonník
Poskytovanie iných ako právnych služieb Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR alebo oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR Zákon o registri partnerov verejného sektora, Zákon o e-Governmente, Občiansky zákonník a Obchodný zákonník, Zákon o nájme nebytových priestorov
Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR alebo verejný záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR Zákon o advokácii, Advokátsky poriadok,

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, GDPR

Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov Oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR GDPR, Občiansky zákonník a Obchodný zákonník, Trestný poriadok, Trestný zákon,

Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch

Marketingové účely Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR Zákon o advokácii, Zákon o elektronických komunikáciách, Zákon o reklame, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník
Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu Právny základ, ktorý umožňoval získavanie osobných údajov na pôvodné účely v zmysle režimu článku 89 GDPR Zákon o archívoch
Personalistika a mzdy Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR, oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, prípadne aj plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR Zákonník práce, Zákon o advokácii a ďalšie predpisy
Účtovné a daňové účely Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, našim účtovným poradcom, našim profesionálnym poradcom (napr. audítorom), Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania prianiu špinavých peňazí a financovania terorizmu.

Do ktorých krajín prenášame vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

 

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 • knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania poslednej zásielky zapísanej v knihe;
 • inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;
 • ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;
 • skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky na uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácii, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov, resp. bránia nám v skartácii niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 • klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom, nie je možné skartovať;
 • skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu, alebo predmetom ktorého bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

Ako o vás získavame osobné údaje?

Ak ste náš klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od vás. V takom prípade je získanie vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

Ak nie ste náš klient, vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade môžeme osobné údaje o vás získavať bez informovania a aj proti vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.

 

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Ak o vás spracúvame osobné údaje na základe vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Ako klient máte právo považovať prístup k vašim osobným údajom, ako aj ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb, nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup k údajom ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a s poukazom na článok 15 ods. 4 GDPR, článok 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade zmeny týchto podmienok podstatným spôsobom vám zmenu dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na  webovej stránke www.sedova.sk alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

Vyhlásenie spoločnosti o ochrane osobných údajov pri používaní webovej stránky www.sedova.sk

      1.  Názov a adresa prevádzkovateľa

V zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov a iných vnútroštátnych zákonov o ochrane údajov členských štátov, ako aj iných nariadení o ochrane údajov prevádzkovateľom je:

ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA ŠEDOVÁ s. r. o.

Sladovnícka 13

917 1 Trnava

IČO: 52981436

      2.  Kontaktné údaje

margareta@sedova.sk

      3.  Všeobecné informácie o spracúvaní údajov na našom webe

3.1.    Rozsah spracúvania osobných údajov
V zásade spracúvame iba osobné údaje našich užívateľov v takom rozsahu, v akom je to potrebné na poskytovanie funkčnej internetovej stránky a nášho obsahu a služieb. Osobné údaje našich užívateľov sa spracúvajú pravidelne a iba so súhlasom užívateľa. Výnimky sa uplatňujú v tých prípadoch, kedy sa predchádzajúci súhlas nedá z objektívnych dôvodov získať a spracúvanie údajov povoľuje zákon.

3.2.    Právny základ pre spracúvanie osobných údajov
Ak získame súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov, slúži ako právny základ čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR).
Čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR slúži ako právny základ spracúvania osobných údajov potrebných na plnenie zmluvy, v ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou. Toto platí aj pre operácie spracúvania, ktoré sú potrebné na zavádzanie predzmluvných opatrení.
Ak je spracúvanie osobných údajov potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na našu spoločnosť, je právnym základom čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR. Ak je spracúvanie osobných údajov potrebné kvôli životne dôležitým záujmom dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, slúži ako právny základ čl. 6 ods. 1 písm. d) nariadenia GDPR. Ak je spracúvanie potrebné na ochranu oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretej strany, a ak nad týmito záujmami neprevažujú záujmy, základné práva a základné slobody dotknutej osoby, slúži ako právny základ pre spracúvanie čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

3.3.    Vymazanie údajov a doba uchovávania
Osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú ihneď po tom, ako zanikne účel uchovávania. Okrem toho sa môžu údaje uchovávať vtedy, ak to ustanovil zákonodarca v nariadeniach EÚ, zákonoch alebo iných ustanoveniach a právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa. Údaje sa zablokujú alebo vymažú aj vtedy, keď uplynie doba uchovávania stanovená vo vyššie uvedených normách, ak neexistuje potreba ďalšieho uchovávania údajov z dôvodu uzatvorenia alebo plnenia zmluvy.

4.  Používanie internetovej stránky a tvorba log súborov
4.1.    Opis a rozsah spracúvania údajov

Vždy, keď niekto navštívi našu stránku, získava náš systém automaticky údaje a informácie z počítačového systému návštevníka.
Získavajú sa nasledujúce údaje:

(1)    Informácie o type prehliadača a používanej verzii
(2)    Operačný systém užívateľa
(3)    Poskytovateľ internetových služieb užívateľa
(4)    IP adresa užívateľa
(5)    Dátum a čas návštevy
(6)    Stránky, z ktorých systém užívateľa prejde na našu stránku
(7)    Stránky, na ktoré prejde systém užívateľa prostredníctvom našej stránky
(8)    Názov domény vášho poskytovateľa internetového pripojenia

Údaje sa uchovávajú aj v logových súboroch nášho systému. Tieto údaje sa neuchovávajú spolu s inými osobnými údajmi užívateľa. Právnym základom pre dočasné uchovávanie údajov a logových súborov je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

4.2.    Účel spracúvania údajov
Dočasné uchovávanie IP adresy systémom je potrebné, aby sa mohla naša stránka otvoriť v počítači užívateľa. Za týmto účelom sa musí IP adresa užívateľa uchovávať počas trvania návštevy stránky.

Údaje sa uchovávajú v logových súboroch, aby sa zaistila funkčnosť stránky. Okrem toho používame tieto údaje na optimalizovanie našej stránky a na zaistenie bezpečnosti našich IT systémov. V tejto súvislosti sa údaje neanalyzujú na marketingové účely. Na tieto účely máme aj oprávnený záujem na spracúvanie údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

4.3.    Doba uchovávania 

Údaje sa vymažú ihneď, ako prestanú byť potrebné na dosiahnutie účelu, na aký sa získali. Ak sa údaje získali na to, aby umožnili otvorenie stránky, trvá doba uchovávania do ukončenia návštevy stránky.

Ak sa údaje uchovávajú v logových súboroch, doba uchovávania je najviac sedem dní. Dlhšie uchovávanie je možné. V tomto prípade sú IP adresy užívateľov vymazané alebo anonymizované tak, aby ich už nebolo možné priradiť ku konkrétnemu návštevníkovi.

4.4.    Možnosť namietať a vymazať údaje
Získavanie údajov na otvorenie internetovej stránky u užívateľa a uchovávanie údajov v logových súboroch je bezpodmienečne potrebné pre fungovanie stránky. Užívateľ preto nemá možnosť namietať.

5.  Používanie cookies
a)    Opis a rozsah spracúvania údajov
Naša internetová stránka používa súbory cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré sa uchovávajú v internetovom prehliadači alebo ich uchováva internetový prehliadač v počítačovom systéme užívateľa. Ak užívateľ navštívi stránku, môže sa v jeho operačnom systéme uložiť súbor cookie. Tento cookie súbor obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý umožňuje jedinečnú identifikáciu daného prehliadača, keď návštevník opäť navštívi túto stránku.
Cookies užívateľom uľahčujú používanie stránky. Kvôli niektorým prvkom našej stránky je potrebné, aby sa prehliadač návštevníka dal identifikovať aj po zmene stránky.
V súboroch cookies sa uchovávajú a prenášajú nasledujúce údaje:
(1)    Nastavenie jazyka
(2)    Vyhľadávané pojmy
(3)    Frekvencia prehliadania stránky
(4)    Používanie funkcií stránky
(5)    Status dialógu spätnej väzby stránky
(6)    Výber krajiny vo filtri projektov
(7)    Posledné vyhľadávanie prostredníctvom prehľadávania stránky
(8)    Status oznámenia o používaní súborov cookies
(9)    Status oznámenia stránky danej krajiny

Keď užívateľ otvorí našu stránku, je informovaný o používaní súborov cookies na analytické účely a získava sa jeho súhlas so spracúvaním osobných údajov používaných v tejto súvislosti. V tejto súvislosti sa tiež uvedie odkaz na toto oznámenie o ochrane osobných údajov.

b)    Právny základ pre spracúvanie údajov
Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pomocou technicky potrebných súborov cookies je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.
Ak bol udelený súhlas užívateľa, právnym základom pre spracúvanie osobných údajov pomocou súborov cookies na analytické účely je čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR.

c)    Účel spracúvania údajov
Účelom používania technicky potrebných súborov cookies je zjednodušiť používanie internetových stránok pre užívateľov. Niektoré funkcie našej stránky nemôžeme poskytovať bez používania súborov cookies. Pre tieto funkcie je potrebné, aby bol prehliadač rozpoznaný aj po zmene stránky.
Cookies používame na nasledujúce účely:
(1)    Prijatie nastavenia jazyka
(2)    Zapamätanie si vyhľadávaných pojmov
(3)    Zapamätanie si navštívených stránok
Údaje užívateľa získavané technicky potrebnými súbormi cookies sa nepoužívajú na tvorbu užívateľských profilov.
Na tieto účely je tiež našim oprávneným záujmom spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

e) Doba uchovávania, možnosť namietať a vymazať údaje
Cookies sa uchovávajú v počítači užívateľa a prenášajú sa na našu stránku. Preto máte vy ako užívateľ takisto plnú kontrolu nad používaním súborov cookies. Prenos súborov cookies môžete vypnúť alebo obmedziť zmenou nastavení vo vašom internetovom prehliadači. Cookies, ktoré sa už uložili, je možné kedykoľvek vymazať, a to aj automaticky. Ak súbory cookies deaktivujete pre našu stránku, možno sa nebudú dať plne využívať všetky jej funkcie.

6. Google Analytics

Táto stránka využíva Google Analytics, službu webovej analýzy od spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Jej použitie zahŕňa prevádzkový režim „Universal Analytics“. Umožňuje priraďovať údaje, relácie a interakcie na rôznych zariadeniach k pseudonymnému užívateľskému ID, a tak analyzovať aktivity užívateľa na týchto zariadeniach.
Služba Google Analytics používa „cookies“, ktoré sú uložené vo vašom počítači, aby pomohla stránke analyzovať, ako ju používate. Informácie, ktoré generujú súbory cookies o tom, ako používate túto stránku, sa väčšinou prenášajú do servera Google v USA a tam sa uchovávajú. Ak je však na tejto stránke aktivovaná anonymizácia IP, Google najskôr skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch sa do Google servera v USA prenesie celá IP adresa a až tam sa skráti. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v súvislosti so službou Google Analytics sa nespája s inými údajmi z Google. V mene prevádzkovateľa tejto stránky použije Google tieto informácie na vyhodnotenie toho, ako používate stránku, na tvorbu správ o aktivite stránky a na poskytovanie iných služieb v súvislosti s touto stránkou a s používaním internetu pre prevádzkovateľa stránky. Tieto účely zahŕňajú aj náš oprávnený záujem na používanie služby Google Analytics. Právnym základom pre používanie služby Google Analytics je čl. 6 ods.  1 písm. a) nariadenia GDPR. Údaje, ktoré prenášame a spájame so súbormi cookies, identifikácia užívateľa (napr. užívateľské ID) alebo reklamné ID sa po 14 mesiacoch automaticky vymažú. Údaje, ktorých doba uchovávania sa skončila, sa automaticky raz za mesiac vymažú. Pre viac informácií o podmienkach používania a ochrany údajov navštívte stránku

https://www.google.com/analytics/terms/de.html, https://www.google.com/analytics/terms/de.html alebo https://policies.google.com/?hl=en.
Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť nastavením vášho prehliadača. Chceli by sme vás však upozorniť, že v takom prípade možno nebudete môcť maximálne využiť všetky funkcie tejto stránky. Takisto môžete zabrániť tomu, aby Google získaval údaje vytvorené súbormi cookies a spájal ich s vaším používaním stránky (vrátane vašej IP adresy) a aby tieto údaje spracúval, a to tak, že si stiahnete a nainštalujete https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en browser add-on. Zrušenie súborov cookies zabráni ďalšiemu získavaniu vašich údajov, keď navštívite túto stránku. Ak chcete zabrániť tomu, aby služba Universal Analytics získavala údaje z rôznych zariadení, musíte súbory cookies zrušiť vo všetkých používaných systémoch. Ak chcete zrušiť súbory cookies, kliknite na nasledujúci odkaz: <a href=“javascript:gaOptout()“><strong>Disable Google Analytics</strong></a></p>. Upozorňujeme vás, že pre túto stránku je povolená anonymizácia IP, čo znamená, že služba Google Analytics nahradila kód tzv. „anonymizeIp“, aby sa zaistilo, že IP adresy sa získavajú anonymne (tzv. maskovanie IP adresy).

8.  Kontaktný formulár a e-mailový kontakt
8.1.    Opis a rozsah spracúvania údajov

Na našej stránke nájdete kontaktný formulár pre elektronický kontakt. Ak užívateľ využije túto možnosť, prenesú sa k nám a uchovajú údaje uvedené vo vstupnej maske. Ide o nasledujúce údaje:

Meno*
Priezvisko*
E-mail *
Vaša správa*
Okrem toho sa v čase odoslania správy uložia nasledujúce údaje:
(1)    Dátum a čas registrácie
(2)    Informácie z formulára
Získa sa váš súhlas so spracúvaním údajov v rozsahu procesu odosielania a uvedie sa odkaz na toto oznámenie o ochrane osobných údajov.
Prípadne nás môžete kontaktovať prostredníctvom poskytnutej e-mailovej adresy. V tomto prípade sa uchovajú osobné údaje užívateľa prenášané e-mailom.
V tejto súvislosti sa neposkytnú žiadne údaje tretím stranám. Tieto údaje sa použijú výhradne na spracúvanie konverzácie pre účely advokátskej kancelárie.

8.2.    Právny základ pre spracúvanie údajov
Čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR je právnym základom pre spracúvanie údajov, ak užívateľ poskytol súhlas.
Právnym základom pre spracúvanie údajov prenášaných počas zasielania e-mailu je čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Ak je účelom e-mailového kontaktu uzatvorenie zmluvy, doplňujúcim právnym základom pre spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.

8.3.    Účel spracúvania údajov
Osobné údaje zo vstupnej masky používame iba na spracovanie vzniku kontaktu a na to, aby sme vám poskytli obsah a služby vyhradené pre našich registrovaných užívateľov. V prípade kontaktu e-mailom to tiež tvorí potrebný oprávnený záujem na spracúvanie údajov.
Ďalšie osobné údaje spracúvané počas procesu odosielania slúžia na to, aby sa zabránilo zneužitiu kontaktného formulára a zaistila sa bezpečnosť našich IT systémov.

8.4.    Doba uchovávania
Údaje sa vymažú ihneď po tom, ako prestanú byť potrebné na dosiahnutie účelu, na aký sa získali. Pokiaľ ide o osobné údaje zo vstupnej masky kontaktného formulára a údajov zasielaných e-mailom, uchovávajú sa do ukončenia príslušnej konverzácie s užívateľom. Konverzácia je ukončená vtedy, keď sa dá z okolností usúdiť, že dané skutočnosti boli plne objasnené. Doplňujúce osobné údaje získané počas procesu odosielania sa vymažú najneskôr do siedmych dní.

8.5.    Možnosť namietať a vymazať údaje 
Užívateľ môže kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov. Ak nás užívateľ kontaktuje e-mailom, môže kedykoľvek namietať proti uchovávaniu jeho osobných údajov. V takomto prípade konverzácia nemôže pokračovať.
Za týmto účelom nás kontaktujte e-mailom na adrese margareta@sedova.sk  V takomto prípade sa vymažú všetky osobné údaje uložené počas toho, keď nás užívateľ kontaktoval.

9.  Prenos údajov tretím stranám

Pri prevádzkovaní stránky www.sedova.sk spolupracujeme s rôznymi poskytovateľmi služieb. Títo poskytovatelia sú povinní spracúvať údaje výhradne podľa pokynov ako sprostredkovatelia v súlade s čl. 26 nariadenia GDPR. Akékoľvek iné zverejnenie vašich údajov tretím stranám sa vykoná iba vtedy, keď ste s ním súhlasili (čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR), ak je to potrebné v rámci našich zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR) alebo ak je to potrebné na ochranu našich oprávnených záujmov. Zaväzujeme sa vykonať všetky náležité opatrenia na to, aby sme zaručili primeranú ochranu osobných údajov užívateľov pri ich prenose do inej krajiny, než je krajina, kde sa daní používatelia nachádzajú, ako aj to, že táto ochrana bude spĺňať kritériá uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

10.  Používanie sociálnych pluginov v oblasti sociálnych médií
10.1.    Facebook

Stránka www.sedova.sk používa sociálne pluginy (ďalej len „pluginy“) sociálnej siete Facebook.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Inc., Palo Alto, USA (ďalej len „Facebook“). Tieto pluginy sú označené logom siete Facebook. Ak navštívite stránku na našom webe, ktorá obsahuje takéto pluginy, spočiatku sa deaktivujú. Aktivujú sa až vtedy, keď kliknete na príslušné tlačidlo na Facebooku. Touto aktiváciou sa spojíte s Facebookom a dávate súhlas s prenosom údajov na Facebook. Ak ste prihlásení na Facebooku, môže Facebook priradiť vašu návštevu k vášmu účtu. Ak kliknete na príslušné tlačidlo na Facebooku, prenesú sa príslušné informácie priamo z vášho prehliadača na Facebook a tam sa uložia.
Informácie o účele a rozsahu získavania údajov, ďalšom spracúvaní a používaní údajov, ako aj o vašich príslušných právach a možnostiach nastavení na ochranu vašich osobných údajov sa nachádzajú v zásadách ochrany osobných údajov sociálnej siete Facebook [https://www.facebook.com/privacy/explanation].
Ak nechcete, aby Facebook získaval vaše údaje prostredníctvom našej stránky, musíte sa pred tým, než navštívite našu stránku, odhlásiť z Facebooku.

10.2.    Google+
Stránka www.sedova.sk používa sociálne pluginy (ďalej len „pluginy“) sociálnej siete plus.Google.com, ktorú prevádzkuje spoločnosť Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Tieto pluginy sú označené logom Google+ alebo príponou „Google+“ alebo „Google plus“, alebo „+1″.
Ak navštívite stránku na našom webe, ktorá obsahuje takéto pluginy, spočiatku sa deaktivujú. Aktivujú sa až vtedy, keď kliknete na príslušné tlačidlo na Google. Touto aktiváciou sa spojíte s Google+ a dávate súhlas s prenosom údajov na Google+. Ak ste prihlásení na Google+, môže Google+ priradiť vašu návštevu k vášmu účtu na Google+. Ak kliknete na príslušné tlačidlo na Google, prenesú sa príslušné informácie priamo z vášho prehliadača na Google a tam sa uložia.
Informácie o účele a rozsahu získavania údajov, ďalšom spracúvaní a používaní údajov, ako aj o vašich príslušných právach a možnostiach nastavení na ochranu vašich osobných údajov sa nachádzajú v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google [https://policies.google.com/privacy?hl=en].
Ak nechcete, aby Google získaval vaše údaje prostredníctvom našej stránky, musíte sa pred tým, než navštívite našu stránku, odhlásiť z Google+.

11.  Práva dotknutých osôb
11.1.    Právo na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie a prenos

Ak sú splnené zákonné požiadavky, máte právo nás požiadať o informácie o osobných údajoch alebo o spracúvaní údajov, ktoré sa vás týkajú (čl. 15 nariadenia GDPR), o opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktoré sa vás týkajú (čl. 16 až 18 nariadenia GDPR), a právo na prenosnosť osobných údajov, ktoré sa vás týkajú (čl. 20 nariadenia GDPR).

11.2.    Právo na odvolanie súhlasu
Okrem toho máte právo namietať proti spracúvaniu údajov na základe „oprávneného záujmu“ prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, ak sú splnené zákonné požiadavky čl. 21 nariadenia GDPR.
Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov. Takéto odvolanie súhlasu neovplyvní zákonnosť spracúvania vykonaného na základe daného súhlasu do jeho odvolania.

11.3.    Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania
Máte právo nebyť predmetom rozhodovania založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má voči vám právny účinok alebo vás podobným spôsobom významne ovplyvňujú. Toto neplatí vtedy,
(1)    ak je takéto rozhodnutie potrebné na uzatvorenie alebo plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom,
(2)    ak je takéto rozhodnutie prijateľné podľa zákonov Únie alebo členských štátov, ktoré sa vzťahujú na prevádzkovateľa, ak takéto zákony obsahujú primerané opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov, alebo
(3)    ak sa takéto rozhodnutie urobilo s vašim výslovným súhlasom.
Tieto rozhodnutia však nemusia byť založené na osobitných kategóriách osobných údajov podľa čl. 9 ods. 1 nariadenia GDPR, ak sa neuplatňuje čl. 9 ods. 2 písm. a) alebo g), a ak sa prijali primerané opatrenia na ochranu vašich práv a slobôd a vašich oprávnených záujmov.
V prípadoch uvedených v bodoch (1) a (3) musí prevádzkovateľ prijať primerané opatrenia na ochranu vašich práv, slobôd a oprávnených záujmov, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.
Ak si chcete uplatniť akékoľvek z týchto práv, kontaktujte nás na  korešpondenčnej adrese uvedenej vyššie alebo priamo našu kontaktnú osobu margareta@sedova.sk

11.4.    Právo odvolať sa na dozorný orgán
Podľa čl. 77 ods. 1 nariadenia GDPR máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sa nespracúvajú zákonne, a najmä ak sa pri ich spracúvaní porušuje nariadenie GDPR. Adresa dozorného orgánu, do ktorého jurisdikcie spadáme, je

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel: + 421 2 32 31 32 11
Email: statny.dozor@pdp.gov.sk vb