Pracovné právo

Naša kancelária poskytuje právne poradenstvo v širokej škále záležitostí spadajúcich do oblasti slovenského pracovného práva a to ako na strane zamestnávateľov, tak aj na strane zamestnancov.

Poskytujeme najmä právne poradenstvo vo veciach týkajúcich sa zakladania a ukončovania pracovnoprávnych vzťahov, poradenstvo ohľadom pracovnoprávnych aspektov organizačných zmien, ako aj prípravu rozličných typov pracovnoprávnych zmlúv a dohôd a poskytovanie súvisiaceho poradenstva vrátane prípravy pracovných poriadkov a iných interných predpisov.