Autorizácia zmlúv a elektronické služby

Autorizáciou zmluvy je spísanie zmluvy o prevode nehnuteľnosti, zistenie totožnosti účastníkov tejto zmluvy a ich zástupcov, posúdenie, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody.

Výhody autorizácie

  • Všetko vybavíte v našej advokátskej kancelárií, nemusíte už nikam chodiť (k notárovi či na kataster). V odôvodnených prípadoch je možné aby advokát vykonal autorizáciu aj u Vás či na inom dohodnutom mieste. V prípade ak využijete elektronické služby našej kancelárie, môže poplatok za podanie návrhu na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti  do katastra  nehnuteľností klesnúť až na 18,- €.
  • Advokát zodpovedne posúdi, či zmluva neodporuje zákonu, neobchádza zákon, neprieči sa dobrým mravom, a posúdenie, či uzavretím zmluvy nedôjde ku skutočnosti zakladajúcej vznik škody. Advokát je povinný oznámiť účastníkovi zmluvy o prevode nehnuteľnosti výšku poistného krytia a poisťovňu, v ktorej je poistený pre prípad škody v súvislosti s autorizáciou zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti za odplatu, advokát upozorní účastníkov zmluvy na platobné podmienky kúpnej ceny dohodnuté v zmluve a v zmluve uvedie vyhlásenie účastníkov zmluvy o oboznámení sa s týmito podmienkami.
  • Advokát neosvedčuje pravosť podpisu podľa predloženého dokladu totožnosti, ale zisťuje totožnosť účastníkov. Ak advokát nepozná účastníkov, ich zástupcov, tí musia preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti alebo ich totožnosť musí byť potvrdená dvoma svedkami totožnosti. Ak advokát nemá istotu o totožnosti osôb, vykoná ďalšie zisťovanie.
  • Ak v spojení s autorizáciou požiada účastník zmluvy o prevode nehnuteľnosti o uskutočnenie podania na správu katastra, advokát na základe písomného plnomocenstva účastníka vyhotoví toto podanie a zabezpečí jeho doručenie správe katastra vrátane príslušných listín o úkone.  V prípade elektronického podania našou advokátskou kanceláriou znižuje sa poplatok za podanie návrhu na začatie konania o povolení vkladu práva  k nehnuteľnosti  do katastra  nehnuteľností na polovicu zo 66,- € na 33,- € (ak účastník žiada rozhodnúť o  vklade urýchlene do 15  dní z 266,- € na 133,- €). Poplatok sa znižuje o ďalších 15   eur,  ak účastník    konania o vklade práva podal oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad.